tin tức - sự kiện

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thời vụ, thử việc

- Các DN trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi phí khác cho lao động thời vụ, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, lao động thử việc mà có tổng mức  thu nhập > 2.000.000/lần thì phải khấu trừ thuế 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. 

 

- Những cá nhân trên mà chỉ có duy nhất thu nhập 1 nơi, nhưng sau khi giảm trừ gia cảnh mà có thu nhập chịu thuế < 9tr/tháng thì có thể làm bản cam kết mẫu số 23/BCK-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) gửi DN để DN làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

 

 

- Căn cứ vào bản cam kết đó, DN không khấu trừ thuế, kết thúc năm tính thuế DN phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân đó.

 

Chú ý: Từ ngày 30/7/2015 thì mẫu cam kết 23 theo TT 156 đã được thay thế bằng mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. 

 

Kêt luận:

- Những lao động thời vụ, hợp đồng dưới 3 tháng nếu có thu nhập dưới 2 triệu/lần hoặc /tháng thì khi trả lương, kế toán chỉ cần giữ lại CMDN photo của người đó. (Kèm theo: Hợp đồng lao động, chứng từ thanh toán tiền lương, bảng chấm công..)

 

- Nếu có thu nhập > 2 triệu/lần hoặc /tháng thì khi trả lương, kế toán sẽkhấu trừ thuế 10% thuế TNCN trên thu nhập trước khi trả cho NLĐ.

 

       + Nếu không muốn khấu trừ 10% thì các bạn làm bản cam kết 02/CK-TNCN, cam kết thu nhập sau khi trừ các khoản giảm trừ chưa tới mức phải khấu trừ thì kế toán tạm thời không khấu trừ thuế TNCN.

 

Tải mẫu về tại đây: Mẫu bản cam kết mẫu số 02/CK-TNCN

 

Chú ýCá nhân làm bản cam kết 02/CK-TNCN phải có mã số thuế tại thời điểm cam kết và chỉ có thu nhập tại 1 nơi.

 

Lưu ý:

- Khi DN trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế đối với lao động thời vụ, ký hợp đồng dưới 3 tháng phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.. (mẫu số 17/TNCN ban hành kèm theo TT 156/2013/TT-BTC).

 

Chú ý: Từ ngày 30/7/2015 thì mẫu 17/TNCN theo TT 156 đã được thay thế bằng mẫu 07/CTKT-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. 

 

Tải về tại đây: Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

tư vấn pháp lý hoàn hảo